ZASADY WSPÓŁPRACY

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Witryna bakaliereklamowe.pl prowadzona jest przez firmę Ceres z siedzibą Al. Mickiewicza 15/4, 90-443 Łódź, NIP 725 135 95 12
2. Realizujemy zamówienia na bakalie reklamowe z etykietami i opakowaniami projektowanymi indywidualnie.
3. Wyceny przygotowujemy w odpowiedzi na indywidualne zapytanie ofertowe.
4. Przedstawione oferty są ważne przez 14 dni, o ile termin ten nie został określony inaczej.
5. Podane ceny nie zawierają kosztów transportu, przygotowania do wysyłki wg rozdzielników itp. (ceny obejmują standardowe pakowanie w kartony zbiorcze)
6. Zamówienie jest dla nas wiążące od momentu pisemnego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji (e-mail lub faks).
7. Do każdej transakcji wystawiona zostaje faktura VAT.
8. Nie prowadzimy sprzedaży detalicznej.

II PROJEKT ETYKIETY

1. Akceptujemy projekty etykiet lub opakowań nadesłane przez Zamawiającego, o ile spełniają określone dla danego produktu wymagania techniczne.
2. Istnieje możliwość zaprojektowania przez nas etykiety lub opakowania za dodatkową opłatą.

III. PRZYJĘCIE ZAMÓWIENIA DO REALIZACJI:

1. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje po spełnieniu wszystkich poniższych warunków:
- przekazanie do nas pisemnego, czytelnie podpisanego zamówienia z pieczęcią firmową
- dokonanie przez Zamawiającego przedpłaty na podstawie faktury proforma w wysokości 30% wartości zamówienia brutto, o ile nie ustalono inaczej
- pisemne zaakceptowanie przez Zamawiającego ostatecznej wersji projektu graficznego etykiety.
- potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, co jest jednoznaczne z zawarciem umowy i następuje w formie pisemnej. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji przekazywane jest Zamawiającemu za pośrednictwem e-mail lub faksu.

IV. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ:

1. Realizacja zamówienia następuje w terminie do 4 tygodni od potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, o ile nie ustalono inaczej
2. Zastrzegamy sobie prawo do niewykonania zamówienia w przypadku nieterminowego lub nieprawidłowego wykonania zobowiązań umownych przez Zamawiającego.
3. Nie ponosimy odpowiedzialności za opóźnienia dostawy towaru, które nastąpiły w wyniku działania siły wyższej, zdarzeń, które poważnie utrudniają lub uniemożliwiają wykonanie dostawy, w tym trudnych warunków pogodowych, trudności w uzyskaniu surowców, awarii, strajków, braków w dostawach mediów, nakazów urzędowych, nawet, jeśli występują one u kooperantów.
4. Zastrzegamy sobie prawo do odroczenia realizacji zlecenia, jeśli jego wykonanie napotyka na przeszkody opisane powyżej lub do odstąpienia od wykonania zlecenia w całości.
5. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą odbioru przez Zamawiającego lub nadania przez nas towaru do przewozu.
6. Przedmiot sprzedaży pozostaje naszą własnością do czasu otrzymania całkowitej zapłaty za towar.

V. TERMINY I ZASADY DOSTAW:

1. Dostawy są realizowane po potwierdzonej wpłacie pozostałych 70% wartości faktury brutto, o ile nie ustalono inaczej.
2. Odbiór towaru następuje na koszt Zamawiającego.
3. Gotowe produkty wysyłane są w zbiorczych kartonach standardowych.
4. Na zlecenie Zamawiającego, wysyłamy dostawę za pośrednictwem firm kurierskich lub innymi środkami transportu. Z chwilą wydania zamówionego towaru z magazynu, nie ponosimy odpowiedzialności za działania bądź zaniechania wspomnianych firm transportujących.
5. W przypadku wystąpienia uszkodzenia przesyłki w transporcie Zamawiający jest standardowo zobowiązany do:
- sporządzenia protokołu uszkodzenia przesyłki w formie pisemnej
- wykonania zdjęć uszkodzonej przesyłki.
- przesłania do nas pisemnego powiadomienia o zaistniałej sytuacji w terminie do 3 dni roboczych od daty odebrania przesyłki.

VI. REKLAMACJE

1. Reklamacje rozpatrywane są wyłącznie w przypadku zgłoszenia ich wystąpienia na piśmie w ciągu 7 dni od daty dostarczenia towaru. W przypadku reklamacji jakościowej, do jej rozpatrzenia niezbędne jest dostarczenie do nas wadliwego towaru na koszt Zamawiającego. W przypadku uznania reklamacji, koszt ten zostanie Zamawiającemu zrefundowany.

VI. ROZWIĄZANIE UMOWY i ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY CERES:

1. Zastrzegamy sobie prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, w przypadku nie zrealizowania przez Zamawiającego w terminie ustalonych warunków, a także wstrzymania płatności, złożenia wobec przedsiębiorstwa Zamawiającego wniosku o upadłość, bądź rozwiązania przedsiębiorstwa Zamawiającego.
2. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn niezawinionych przez nas, Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty na jego rzecz kary umownej w wysokości 70% wartości zamówienia brutto.
3. W przypadku wystąpienia szkody po stronie Zamawiającego, powstałej wskutek niewykonania lub nieprawidłowego wykonania przez nas zawartej umowy dostaw, ponosimy odpowiedzialność za powstałą szkodę, jednak odpowiedzialność ta jest ograniczona do szkód rzeczywistych i wynosi nie więcej niż 10 % wartości zamówienia brutto.

VII. ROZSTRZYGANIE SPORÓW:

Jeżeli w terminie 30 dni od zaistnienia spór nie zostanie rozwiązany ugodowo, Strony poddadzą jego rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu w Łodzi.
Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby firmy Ceres. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne przepisy prawa polskiego.